สัญลักษณ์

สัญลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

ธงและสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

          ธงประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่กึ่งกลางธง  และมีสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ  สีเหลือง   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  ความงอกงามทางสติปัญญา  จริยธรรมและคุณธรรม