วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          คณะสาธารณสุขศาสตร์มีปรัชญาในการดำเนินการศึกษาว่า “สร้างสุขภาพ  สร้างปัญญา พัฒนาจริยธรรม” ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งผลิตผลิตบัณฑิตให้ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในงานสาธารณสุขชุมชน โดยเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการใช้จริยธรรมนำปัญญา และการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในอันที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ชุมชนสู่การมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในท้องถิ่น  เพื่อขยายโอกาสและสร้างการเข้าถึง ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปณิธาน

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านปฏิบัติและทฤษฎี ควบคู่กันเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรม  จิตสำนึก  รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  3. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาทำงานวิจัยที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  4. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น     –>   ผลิตและพัฒนานักสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

มุ่งหมาย –>   สร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคม

มุ่งสู่        –>   การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพ

 พันธกิจ

  1. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
  2. การส่งเสริมงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
  3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น
  5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

” ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  รับผิดชอบ “