เกี่ยวกับคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณะวิชาลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเปิดดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิดดำเนินการหลักสูตรเมื่อ 29 กันยายน 2551 และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการเปิดดำเนินการหลักสูตรเมื่อ8 ธันวาคม 2552