📚วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course” ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 3 อาคารขวัญแก้ว

Read more

📚วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการในหัวข้อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาหญิงชั้น ปวช. ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

Read more

📚ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พตต.หญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

Read more

📚คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และอ.จิราภรณ์ ประธรรมโย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ชุมชนหนองมะค่า อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

Read more

📚คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read more

📌การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 Click เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการส่งผลงานเช้าร่วม

Read more