โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 ข้อมูลเพิ่มเติม 

—–>> (1) หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 2556
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ 17 เม.ย. 2557 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)


—–>> (2) หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หลักสูตรปรับปรุง 2556
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ 19 ก.ย. 2556
ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน เมื่อ 11 ก.พ. 2558 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)