ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

  ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
1.อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
2.นางสาวชมพูนุช หวังแลกลาง(เจ้าหน้าที่)
หมายเลขติดต่อ : 044-009711 ต่อ 249