ห้องปฏิบัติการรักษาพยาบาล

ห้องปฏิบัติการรักษาพยาบาล

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
1.อาจารย์กฤติยาณี ธรรมสาร 
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
2.นางสาวกัญญาภัทร นอใหม่(เจ้าหน้าที่)