ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
1.อาจารย์ศรีสกุล ชนะพันธ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
2.นางสาวกัญญาภัทร นอใหม่(เจ้าหน้าที่)
หมายเลขติดต่อ : 044-009711 ต่อ 249