ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
1.อาจารย์พจนีย์ พุฒนา (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
2.นางสาวชมพูนุช หวังแลกลาง(เจ้าหน้าที่)
หมายเลขติดต่อ : 044-009711 ต่อ 249

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
1.อาจารย์ศรีสกุล ชนะพันธ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
2.นางสาวกัญญาภัทร นอใหม่(เจ้าหน้าที่)
หมายเลขติดต่อ : 044-009711 ต่อ 249

ห้องปฏิบัติการรักษาพยาบาล

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
1.อาจารย์กฤติยาณี ธรรมสาร
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
2.นางสาวกัญญาภัทร นอใหม่(เจ้าหน้าที่)