สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการระบาด)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพชุมชน)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511031899
 • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
  (เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 48109000568467)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)