สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 451145459

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพชุมชน)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511172883
 • ประกาศนียบัตร (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (จุลชีววิทยา)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • คหกรรมศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) 
 • (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาเด็ก)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5511238085
 • (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

วิทยาศาสบัณฑิต(ชีววิทยา)