บริการวิชาการ

วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย อาจารย์ศรีกุล ชนะพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์กรรณิกา อยู่สำราญ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์พานิช แก่นกาญจน์ อาจารย์กฤติยาณี ธรรมสาร และอาจารย์พจนีย์ พุฒนา ร่วมลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมคืนข้อมูลแก่พื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนมะค่า ในโครงการบริการวิชาการและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์นำโดยหัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว หัวหน้าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์วรารัตน์ สังวะลี และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับคณะครูของโรงเรียนจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ในโครงสร้างเครือข่ายการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองสิทธิเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา2 จังหวัดนครราชสีมา