บุคลากร

         คุณวุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ระบาดวิทยา)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

คุณวุฒิการศึกษา 

§  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) 

§  พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511172883

§  ประกาศนียบัตร (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการระบาด)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 451145459

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพชุมชน)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511031899
 • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิการศึกษา 

§  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) 

§  พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511172883

§  ประกาศนียบัตร (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
  (เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 48109000568467)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (จุลชีววิทยา)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • คหกรรมศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาเด็ก)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5511238085
 • (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

คุณวุฒิการศึกษา 

§   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

§  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

คุณวุฒิการศึกษา 

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต