การจัดการความรู้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อจัดการของเสียอันตราย(สารเคมี)จากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(5102) และได้เข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องฏิบัติการ โดยได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในการนี้ได้รับคัดเลือกห้เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการร่วมเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ