กำหนดการลงทะเบียน

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
 
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ มารายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 
โดยผู้ประสงค์กู้ยืม (กรอ. / กยศ.) โปรดเตรียมค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาทค่ะ
 
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ตามลิงค์
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก
หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) https://drive.google.com/file/d/1qfsLftBJ5JydpizpLNxDLuf8jQ6GuRHb/view?usp=sharing
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก
หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
https://drive.google.com/file/d/1yPsekttGqRAHPzaevoHWDp96wOhF-Kfa/view?usp=sharing